Kotki i myszki

Kotki są dostępne w rozmiarach S ( 25cm) i M (67 cm)

Myszki są dostępne w rozmiarach S ( 24 cm) i M ( 67 cm)